Stadgar

logo-300x77

Stadgar för föreningen Järfälla Spelmän
Antagna vid årsmöte den 19 februari 2012
och reviderade 2014-02-23 ( § 15: punkt 14)
och reviderade 2018-03-18 (§ 11).

 § 1.  Föreningens syfte är att sprida kännedom och kunskap om folklig musik och dans och särskilt värna och utveckla Järfällatraditionen inom dessa områden.

§ 2.  Föreningens firma och namn skall vara föreningen Järfälla Spelmän.

§ 3.  Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Järfälla.

§ 4.  Medlem är den person som stöder föreningens syfte och erlägger fastställd medlemsavgift.

§ 5. Föreningen äger rätt att utesluta medlem som på något sätt motarbetar eller skadar föreningens intressen.  Beslut fattas av årsmötet.

§ 6.  Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör jämte två ledamöter samt två suppleanter.   Mandattiden är två år med växelvis avgång.

§ 7.  Föreningens räkenskapsår följer kalenderåret.

§ 8.  Å föreningens verksamhet uppkommen vinst tillfaller föreningens kassa.

§ 9.  Föreningen tecknas av föreningens ordförande, kassör och sekreterare, två i förening.

§ 10. För granskning av föreningens räkenskaper utses två revisorer, samt en revisorssuppleant.

§ 11. Medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår beslutas av årsmötet. Medlemsavgiften erläggs årligen senast den 28 februari.

§ 12. Medlem som utträder ur föreningen äger ej rätt att ställa ekonomiska krav på föreningen.

§ 13. Årsmöte skall hållas senast under mars månad.  Kallelse och dagordning skall vara medlemmarna tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

§ 14. Medlem äger rätt att ställa skriftliga motioner till årsmötet.  Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast 15 januari.

§ 15. Vid årsmötet skall dagordningen innehålla följande punkter:

1.   Årsmötets öppnande

2.   Fråga om kallelse utsänts i behörig ordning.

3.   Fastställande av dagordningen

4.   Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för mötet.

5.   Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport /bokslut.

6.   Revisionsberättelse

7.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8.   Val av styrelseledamöter
(jämna år väljs ordförande, sekreterare, en styrelseledamot och en styrelsesuppleant –
ojämna år väljs kassör, en styrelseledamot och en styrelsesuppleant)

9.   Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år.

10. Val av valberedning (3 personer) för nästkommande period

11. Behandling av från styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden

12. Övriga frågor

13. Behandling av inkomna motioner

14. Fastställande av medlemsavgifter för kommande (nästa) verksamhetsår

15. Fastställande av budget för verksamhetsåret.

16. Mötets avslutande

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har sittande ordföranden utslagsröst.

§ 16.  Ändring av stadgarna kan beslutas av årsmöte.  För giltighet fordras 2/3 majoritet.

§ 17.  För beslut om upplösning av föreningen fordras 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten med minst tre månaders mellanrum, varav ett möte är årsmöte. Föreningens tillgångar skall vid eventuell upplösning tillfalla Järfälla Hembygdsförening.

logo-300x77